Artikelindex

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden van Notariskantoor Ten Brinke B.V. te Zaanstad


Artikel 1 – Algemeen

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: de in dit stuk opgenomen tekst, waaronder begrepen dit artikel.
Notaris: de te Krommenie, gemeente Zaanstad, gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Notariskantoor Ten Brinke B.V. ingeschreven KvK nr.34133192.
Opdrachtgever: degene die een opdrachtbevestiging heeft ondertekend of op andere wijze een opdracht aan de notaris heeft gegeven of stilzwijgend met de opdrachtbevestiging akkoord is gegaan. Ingeval van oprichting van een rechtspersoon worden zowel (ieder van) de oprichter(s) als de rechtspersoon als hoofdelijke opdrachtgevers beschouwd.
Cliënt: Degene ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd.
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door de notaris, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolg- of nieuwe opdrachten van de opdrachtgever. Afwijkingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Bij strijd van algemene voorwaarden van opdrachtgever met deze algemene voorwaarden, gaan de algemene voorwaarden van de notaris voor.
 4. Opdrachten worden door de notaris uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever(s); derden kunnen daaraan in generlei opzicht rechten ontlenen. Indien opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt is de notaris bevoegd van cliënt een bevestiging van de opdracht te vragen. Indien hierna wordt gesproken van opdrachtgever wordt daaronder ook verstaan de cliënt, tenzij van het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
 5. Opdrachtgever is gehouden alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens aan de notaris te verstrekken, in te staan voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens en bij wijziging in die gegevens de notaris onverwijld daarvan in kennis te stellen. De notaris is bevoegd uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan de verplichting uit de vorige zin heeft voldaan. Indien de notaris, doordat opdrachtgever onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare gegevens verstrekt, schade lijdt of extra kosten moet maken, kunnen de daaruit voortvloeiende meerkosten en eventuele schade aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht werkzaamheden worden verricht die niet vallen onder de overeengekomen opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in het dossier van de notaris, inzake tussentijds overleg tussen opdrachtgever en de notaris, het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever door de notaris zijn verricht.
 7. Een vordering op de notaris kan niet worden gecedeerd of verpand. De notaris betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, één en ander in overeenstemming met de Beleidsregel Uitbetaling Derdengelden zoals die geld op het moment van uitbetaling, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.


Artikel 2 – Kosten

 1.  De door de notaris opgegeven kosten voor de werkzaamheden (honorarium) worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting tegen het tarief zoals dat geldt op het moment van uitvoering van de werkzaamheden. Tussentijdse wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting zullen worden doorbelast.
 2. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de bij hem/haar, inzake het verrichten van de opdracht, ingediende nota’s / declaraties. Voorts is opdrachtgever gehouden tot betaling van alle door de notaris in het kader van de uitvoering van de opdracht betaalde extra kosten zoals reiskosten, kosten spoedzendingen, koerierskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, leges, inschrijfkosten, recherchekosten en bankkosten, zoals spoed- en telefonische overboekingen en de over de extra kosten eventueel wettelijk verschuldigde omzetbelasting; deze opsomming kan niet worden gebruikt om andere noodzakelijke niet genoemde kosten of verschotten uit te sluiten.
 3. De notaris behoudt zich het recht voor één of meer voorschotnota’s in te dienen en de (verdere) uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat de voorschotnota(s) is (zijn) betaald.
 4. Ingeval van annulering van een opdracht is opdrachtgever in elk geval verschuldigd de kosten van de reeds verrichte werkzaamheden (uren x tarief + omzetbelasting) en de door de notaris betaalde extra kosten, zoals hiervoor bedoeld. Deze kosten bedragen ten minste 50% van de geoffreerde danwel gebruikelijke kosten.
 5. Als een geplande afspraak binnen 2 werkdagen vóór de geplande afspraak door de opdrachtgever wordt uitgesteld en daardoor extra werkzaamheden moeten worden verricht, behoudt de notaris zich voor daarvoor meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de nota(s).
 7. In het geval er meerdere opdrachtgevers zijn, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de nota(s). In geval van de verkoop en levering van een registergoed waar een koopovereenkomst aan ten grondslag ligt én in die koopovereenkomst is bepaald voor wiens rekening welke kosten komen, zal de regeling van de koopovereenkomst gevolgd worden.

 8. Op verzoek van de opdrachtgever en/of de cliënt kan een specificatie van de nota worden verstrekt. Deze specificatie is beperkt tot het aangeven van het aantal aan de behandeling van de opdracht bestede uren en de data waarop aan de opdracht is gewerkt.

 9. Indien er sprake is van extra of bijzondere werkzaamheden, dan worden deze werkzaamheden zo veel als mogelijk conform de meerwerklijst aan de opdrachtgever en/of cliënt in rekening gebracht. Op verzoek kan deze lijst ook worden toegestuurd. Extra of bijzondere werkzaamheden die niet op deze lijst zijn vermeld, kunnen separaat in rekening worden gebracht.


Artikel 3 – Rentevergoeding

 1. Ingeval door de opdrachtgever gelden worden gestort op de derdengeldenrekening van de notaris en de bank waar deze rekening wordt aangehouden rente vergoed, zal de notaris deze rente vergoeden, onder eventuele inhouding van de door de bank in rekening gebrachte kosten, vergoeden aan de opdrachtgever.
 2. Ingeval de desbetreffende bank een vergoeding rekent voor het aanhouden van gelden op de derdengeldenrekening, bijvoorbeeld als gevolg van een negatieve rente, is opdrachtgever verplicht om die negatieve rente op eerste verzoek van de notaris bij te storten op de derdengeldenrekening. In geval aan het verzoek niet wordt voldaan, zal de notaris de negatieve rente in mindering brengen op het door de opdrachtgever op de derdengeldenrekening gestorte gelden.
 3. Ter verzekering van betaling van de negatieve rente en ter voorkoming van het ontstaan van een negatieve bewaringspositie, zullen aan iedere opdrachtgever waarvoor gelden op de derdengeldenrekening van de notaris worden gestort en aangehouden, kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4 – Tijdige betaling nota(s)

  1. Het eindbedrag van de nota betreffende het tot stand komen van een notariële akte moet steeds uiterlijk voor het tijdstip van het ondertekenen daarvan op de eigen bankrekening van de notaris zijn bijgeschreven; een opdracht aan of bevestiging daarvan door de bankier van de opdrachtgever is daartoe niet voldoende.
  2. Iedere andere door de notaris bij opdrachtgever ingediende nota moet uiterlijk zijn bijgeschreven op de eigen bankrekening van de notaris op het op de nota aangegeven tijdstip. Bij gebreke van de vermelding van een zodanig tijdstip, dient de nota binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de eigen bankrekening van de notaris.
  3. De nota kan niet in contanten worden voldaan op het kantoor van de notaris. Wel bestaat de mogelijk om dit middels pin-betaling te doen.
  4. De notaris heeft als voor het uitvoeren of afwikkelen van de opdracht een totaalhonorarium van ten minste € 2.500,-- (inclusief 21% BTW) te verwachten valt en/of het uitvoeren of afwikkelen van de opdracht meer dan 3 kalendermaanden nodig zal zijn, de bevoegdheid een voorschotdeclaratie en/of tussentijdse declaratie aan opdrachtgever te sturen. Op deze voorschot- of tussentijdse declaratie is de betalingstermijn van lid 2 van toepassing.
  5. Bij gebreke van tijdige betaling heeft de notaris de bevoegdheid om zijn (verdere) dienstverlening op te schorten tot het moment dat de betaling heeft plaatsgevonden.
  6. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige sommatie of in verzuimstelling behoeft te hebben plaatsgevonden en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd vanaf het tijdstip dat het niet tijdig betaalde bedrag op de eigen bankrekening van de notaris had moeten zijn bijgeschreven tot de dag van de daadwerkelijke bijschrijving. Alles onverminderd de verdere rechten die de notaris ter zake kan uitoefenen.
  7. Alle kosten ontstaan tengevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van de vordering van de notaris zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn bij voorbaat vastgesteld op 15% van het door de notaris te vorderen bedrag met een minimum van € 250,00.

Artikel 5 – Archivering/gebruik persoonsgegevens en contactgegevens

 1. Nadat de opdracht is uitgevoerd zal de notaris het dossier maximaal 10 jaar bewaren. Daarna staat het de notaris vrij het dossier te vernietigen. Bij eventuele geschillen na verloop van de termijn van 10 jaar zal de bewijslast aan de zijde van de opdrachtgever liggen. Als de notaris originele stukken van de opdrachtgever bewaart, kan de opdrachtgever deze tot 5 jaar na het beëindigen van de zaak opvragen. De kosten voor het opvragen het dossier, bestaande uit onder meer bestede uren en reproductie/kopieerkosten, zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. De notariële akten worden bewaard op de wijze en voor de duur zoals de Wet op het notarisambt regelt.
 3. Door het verstrekken van contactgegevens, zoals emailadres(sen), geeft opdrachtgever toestemming voor het gebruiken van deze gegevens voor het toesturen van nieuwsbrieven en andere mailings door de notaris aan de opdrachtgever. Voor het bewaren van deze gegevens geldt de hiervoor vermelde termijn van 10 jaar niet.
 4. Een verzoek tot verwijdering van de emaillijst, kan door de opdrachtgever aan de notaris worden gericht. De contactgegevens zullen echter wel behouden blijven in het digitale dossier.


Artikel 6 – Aansprakelijkheid, toepasselijk recht en geschillen.

 1. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak geeft op uitkering, vermeerderd met het eventuele eigen risico. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
 2. Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidsstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd. De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.
 3. De hiervoor geformuleerde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de opdracht niet tijdig uitgevoerd wordt of zich bij de uitvoering van de opdracht een nalaten voordoet.
 4. De opdrachtgever zal aan de notaris vergoeden al die bedragen die de notaris ten onrechte aan de opdrachtgever heeft betaald ten gevolge van een fout, zowel ten gevolge van een type- en/of rekenfout en/of een kennelijke onjuiste interpretatie van de aan de betaling ten grondslag liggende overeenkomst in de nota van afrekening.
 5. Voorbereidings- en onderzoekkosten in het kader van een aansprakelijkheidsstelling, een schadevergoedingsvordering en/of een tuchtrechtprocedure kunnen worden gefactureerd.


Artikel 7 – Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Voor het merendeel van de dienstverlening van de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer verplicht:-in verband met de dienstverlening aan de opdrachtgever een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; en-zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen-melding bij Financial Intelligence Unit-Nederland(FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever en/of de cliënt zich daarmee akkoord.


Disclaimer
De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan vastgelegde afspraken hangen af van ieders persoonlijke situatie. De informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies. De notaris wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af.